Dutch Letter of Marque, 1688

Example of a Dutch letter of Marque that was used in 1688. This original was issued to Captein Abraham Huge in the city of Middelburg in the Province Zeeland on 23 December of this year. Captain Huge commanded the ship Arend.COPIA

Wilhem Henrick, by der gratien Godes Prince van Orange ende van Nassau, Grave van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Moeurs, Bueren, Leerdam, &c. Marquis vander Vere en Vlissingen, Heere ende Baron van Breda, der Stadt Grave ende Landen van Cuycq, Diest Grimbergen, Herstal, Cranendoncq, Warneston, Arlay, Noseroy, St. Vith, Daesburgh, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Ysselsteyn, St. Maertensdijck, Steenbergen, Geertruydenberge, Turenhout, Zevenbergen, de Hooge ende Lage Swaluwen, Naeltwijck, Soest, Baren, ter Eem, Immenes, binnen en buyten, &c. Erf-Burg-Grave van Antwerpen en Besançon, Erf-Maerschalck van Hollandt, Gouverneur, ende Erf-Stadthouder van Gelderlant ende Graefschap Zutphen, Hollandt, Zeelandt, West-Vrieslandt, Utrecht ende Over-Yssel, en Lantschap Drenthe, Erf-Capiteyn-Generael, ende Admirael der Vereenighde Nederlanden.

ALSOO het den Koning van Vranckrijck gelieft heeft, sonder eenige Redenen ofte Oorsaecken, Syne Onderdanen te bevelen, de goede Ingesetenen deser Landen te Water alomme aen te tasten en te beledigen. SOO IST, Dat de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Provincien, daer door genecessiteert zynde, omme de schade der selver goede ingezetenen daer door albereydts toegebracht, door GODES hulpe te doen repareren, ende meer andere voor te komen, midtsgaders daer nevens de ruïne vande Commercie ende Navigatie, soo veel doenlijck, te beletten, insonderheydt noodigh geacht hebben, daer tegens, soo veel mogelijck is, met alle middelen van Retorsie te voorsien, ende door ...... een Schip van Oorloge zynde uytgerust, een getrouw, bequaem, en wel ervaren persoon, om als Capiteyn daer over te commanderen, dient gesteldt ende gecommitteert, tot welcken eynde aen Ons is gerecommandeert den Persoon van ...... Ons versoeckende, Wy wilden hem met Onse Commissie daer toe noodigh doen voorsien. Doen te weten: Dat Wy het selve (als tenderende tot afweeringe van verder onheylen, ende bevorderinge van den welstandt der gemeyne Commercien en Navigatien deser Landen) in behoorlijke consideratie hebben genomen, ende daer benevens geinformeert zynde vande bequaemheyt en vromigheyt vanden voornoemden ...... den selven tot Capiteyn over het voorsz Schip gestelt, ende gecommitteert hebben, gelijck Wy hem stellen ende committeren midts desen, met last ende authorisatie, om het voorsz Schip te voorsien met alsulcke Officieren ende Boots-gesellen, als hem goetduncken ende belast worden sal: Ende dat hy voorts alomme by Retorsie sal mogen aentasten ende nemen alle, soo Oorlog als Koopvaerdy-Schepen, ende de Goederen onder het Gebiedt van den Hoogst-gedachten Koning van Vranckrijck, ofte andere Vyanden vanden Staet deser Landen gehoorende, of hare Subjecten toekomende, ofte van daer of elders op hare bestellinge uytvarende en invarende, sonder onderscheyt van Plaetsen, soo wel binnen als buyten Europa; welverstaende, dat hy onder pretext van desen, niet en sal mogen beschadigen eenige koopluyden of Ingezetenen van de meer-genoemde Vereenighde Nederlanden, nochte de goede Vrunden van desen Staet ofte die gene daer mede deselve in goede Alliancie of Neutraliteyt zyn staende. Tot welcken eynde hy Capiteyn gehouden werdt, sich te reguleren na den Articul-brief, ofte Ordonnantie hem voor te houden: Gelijck mede alle Beuyten ofte Prinsen die hy soude mogen komen te veroveren, behoorlijck te leveren in handen van 't Colligie ter Admiraliteyt, onder welckers District hy is uytgevaren, om by 't selve wettelijcke kennisse te werden genomen vande deughdelijckheyt ofte ondeughdelijckheyt van dien, en behoorlijcke verdeelinge daer van gemaeckt te werden, volgende d'Ordonnantie daer op gemaeckt, ofte noch te maken; ende voorts behoorlijcke Cautie te stellen voor de Raden ter Admiraliteyt daer 't schip is afvarende, en daer benevens een pertinent Journael van sijn Reyse te houden: Ende soo wanneer hy ingekomen sal zyn, 't selve over te leveren aen het voorsz Collegie; boven desen sal hy en sijne Officieren, uyt alle de Schepen die hy sal komen te veroveren, met hem hier te Lande brenghen, den Capiteyn, Opper-Schipper ende Opper-Koopluyden, ofte eenige vande andere Officieren, ten ware hy die veroverde Schepen hadde ledigh en sonder volck vinden dryven; doch soo namaels te bevonden worde, dat hy de voorsz Officieren uyt hare schepen gejaegt, of ergens aen Landt geset hadde, in sulcken gevallen sullen soo wel de Officieren als den voorsz Capiteyn, arbitralijck, of selfs naer gelegenheyt van saecken metter doodt, sonder eenighe genade, gestraft worden. Op alle 'l welcke hy voorts schuldigh sal zyn den behoorlijcken Eedt van getrouwigheydt te doen aen de respective Collegien ter Admiraliteyt: Versoeckende dien-volghende allen Koningen, Republijcquen, Potentaten, ende andere Persoonen, van wat staet, digniteyt, ampt ende conditie deselve soude mogen wesen, den voorsz willen erkennen, ende dienvolghendehem alle faveur ende goede bevorderinge te betoonen, 't welck Wy tegens een ygelijck na sijn hoogheyt, staet en qualiteyt willen verdienen en erkennen. Ordonnerende ende bevelende daer nevens wel expresselijck allen Oversten, Lieutenant-ende Vice-Admiralen, Capiteynen, Bevelhebberen, ende voorts allen anderen in dienst deser Landen, ende onder Onse gehoorsaemheyt wesende, den voorsz ...... voor Onsen bestelden Capiteyn te houden en erkennen, ende in 't volbrengen van desen sijnen last alle hulpe ende assistentie te verleenen. Gegeven ...... Was geparapheert, G. Prince d'Orange, Lagerstont, Ter Ordonnantie van sijn Hoogheyt, Was geteyckent, C. Huygens, ter zyden stont het Wapen van hoogst-gedachte sijn Hoogheyt, op een Rooden Ouwel.

[Added to this text is the following hand-written text:]
Dese dient voor copie van een commissie, t'eenemaal van den selven inhout, gegeven aen capitein Abraham Huge, voerende 't schip den 'Arend'; t'oirconde bij mij ondergeschreven als secretaris van den Raet ter Admiraliteit in Zeeland onderteickent onder het selve van gemelten Raet in Middelburg den 23 december 1688. F. Steengracht.


Back | Home |