vti_encoding:SR|utf8 vti_extenderversion:SR|2.0.2.1104 vti_cacheddtm:TX|03 Apr 1996 05:59:39 -0500 vti_cachedtitle:SR|Gunning Bedford, Jr. vti_cachedlinkinfo:VX|S|found022.jpg vti_cachedbodystyle:SR|